ADD

SE

Attention Deficit Disorder (ADD) er et begrep som brukes om personer som har store konsentrasjonsvansker uten tilstedeværelse av andre ADHD-symptomer som overdreven impulsivitet eller hyperaktivitet.

ADD kan göra att du har svårt med din uppmärksamhet och koncentration, har svårt att få saker gjorda och att hålla ordning. Det finns bra hjälp att få vid add så att din vardag kan fungera bättre.

Vad är ADD?

Add står för attention deficit disorder och innebär att du har svårt att behålla din uppmärksamhet. Add är en form av adhd, där bokstaven h står för hyperaktivitet. Enkelt kan det därför sägas att add är som adhd men utan hyperaktivitet.

Det är vanligt att det dröjer innan du får en utredning och diagnos av add, eftersom dina svårigheter är mindre synliga för omgivningen än för den som adhd.

Orsak till ADD

Orsaken till add och andra former av adhd är inte helt kartlagd, men de delar av hjärnan som styr kontroll av exempelvis uppmärksamhet och impulser är påverkad.

Det är vanligare med add hos flickor än hos pojkar.

Symtom på ADD

Add ger till skillnad från andra former av adhd, främst problem med uppmärksamheten. För att det ska röra sig om add ska symtomen ha funnits med hela livet och innebära påtagliga svårigheter i vardagen. Här är några exempel på symtom:

  • Du kan ha svårt att koncentrera dig.
  • Du kan ha svårt med eller undvika långa uppgifter såsom hemläxor.
  • Du kan ha svårt att slutföra uppgifter i skolan och hemma.
  • Du kan ha svårt att fokusera även på lek.
  • Du kan ha svårt att hålla rätt på saker och hålla ordning.
  • Det kan verka som att du inte lyssnar när någon pratar med dig.
  • Du kan ha svårt att fokusera på detaljer.
  • Du kan göra ogenomtänkta misstag.
  • Du kan ha svårt att följa instruktioner.

Eftersom add ger symtom som utåt sett inte är lika påfallande, tar det ofta längre tid att få diagnosen add än övriga adhd-diagnoser. Det finns inget enskilt add-test, utan för att du ska få diagnosen add krävs en utredning.


ADD  

NO

Attention Deficit Disorder (ADD) er et begrep som brukes om personer som har store konsentrasjonsvansker uten tilstedeværelse av andre ADHD-symptomer som overdreven impulsivitet eller hyperaktivitet.

ADD kan føre til at du får problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon, har problemer med å få ting gjort og å holde deg organisert. Det er god hjelp å få til å legge til slik at hverdagen din kan fungere bedre.

Hva er ADD?

Add står for oppmerksomhetssvikt og betyr at du har problemer med å opprettholde oppmerksomheten. Add er en form for ADHD, hvor bokstaven h står for hyperaktivitet. Enkelt sagt kan det derfor sies at add er som adhd men uten hyperaktivitet.

Det er vanlig at det tar litt tid før du får utredning og diagnostisering av add, fordi vanskene dine er mindre synlige for de rundt deg enn for personen med adhd.

Årsak til ADD

Årsaken til add og andre former for adhd er ikke fullt ut kartlagt, men de delene av hjernen som styrer kontroll av for eksempel oppmerksomhet og impulser påvirkes.

Add er mer vanlig hos jenter enn hos gutter.

Symptomer på ADD

Add, i motsetning til andre former for ADHD, forårsaker hovedsakelig problemer med oppmerksomhet. For at det skal dreie seg om ADD, må symptomene ha vært til stede gjennom hele livet og medføre håndgripelige vansker i hverdagen. Her er noen eksempler på symptomer:

Du kan ha problemer med å konsentrere deg.

Du kan ha problemer med eller unngå lange oppgaver som lekser.

Du kan ha problemer med å fullføre oppgaver på skolen og hjemme.

Du kan finne det vanskelig å fokusere selv på lek.

Du kan ha problemer med å holde ting rett og organisert.

Det kan virke som om du ikke lytter når noen snakker til deg.

Du kan ha problemer med å fokusere på detaljer.

Du kan gjøre lite gjennomtenkte feil.

Du kan ha problemer med å følge instruksjonene.

Fordi add gir symptomer som ikke er like tydelige fra utsiden, tar det ofte lengre tid å få diagnosen add enn andre adhd-diagnoser. Det er ingen individuell add-test, men for at du skal få diagnosen add, kreves det en utredning.