Caulis Spatholobi

caulis spatholobi på PubMed
caulis spatholobi på PubMed
caulis spatholobi kuttet gren
caulis spatholobi kuttet gren