HEALTH BENEFITS OF MEDICINAL MUSHROOMS

While much attention in recent years has focused on various immunological and anti-cancer properties of certain mushrooms, they also offer other potentially important health benefits, including antioxidants, anti-hypertensive and cholesterol-lowering properties, liver protection, as well as anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-viral and anti-microbial properties. These properties have attracted the interest of many pharmaceutical companies, which are viewing the medicinal mushroom as a rich source of innovative biomedical molecules.


SE

Medan mycket uppmärksamhet de senaste åren har fokuserat på olika immunologiska och cancerframkallande egenskaper hos vissa svampar, erbjuder de också andra potentiellt viktiga hälsofördelar, inklusive antioxidanter, antihypertensiva och kolesterolsänkande egenskaper, leverskydd samt antiinflammatoriska , antidiabetiska, antivirala och antimikrobiella egenskaper. Dessa egenskaper har väckt intresse hos många läkemedelsföretag, som ser den medicinska svampen som en rik källa till innovativa biomedicinska molekyler.

CORIOLUS VERSICOLOR (TURKEY TAILS)Coriolus versicolor ("multicolored mushroom"), also known as Trametes versicolor, is a mushroom readily found in woodlands in China and Europe and is the most commonly found polypore in the oak woods of the Pacific Coast in the U.S. It grows in clusters or tiers on fallen hardwood trees and branches, frequently in large colonies. As its name implies, it is often multi-colored, with contrasting concentric bands, variously appearing in shades of white, gray, brown, black, blue or even red. It has a thin, velvety fruiting body, usually 2- 7 cm wide, fans out into wavy rosettes, giving rise to its popular name, Turkey Tails.

Uses: Anti-cancer action: PSK has been shown to be effective against several cancers, including cervical cancer, in combination with other therapeutic agents; appears to enhance the effect of radiation therapy; PSP significantly lessened the side effects of conventional medical protocols used in the treatment of cancers of the esophagus, stomach and lungs, as well as significantly increasing the rate of remission in esophageal cancers.
Cardiovascular health: Lowered cholesterol in animal studies.
Immune enhancement: PSK increases interferon production, as well as scavenging superoxide and hydroxyl free radicals, has demonstrated anti-viral activity, possibly even inhibiting HIV infection.

turkey tails mushroom
turkey tails mushroom
turkey tails mushroom
turkey tails mushroom

SE

Coriolus versicolor ("flerfärgad svamp"), även känd som Trametes versicolor, är en svamp som lätt finns i skogsmarker i Kina och Europa och är den vanligaste polyporen i ekskogen vid Stillahavskusten i USA. Den växer i kluster eller nivåer på fallna lövträd och grenar, ofta i stora kolonier. Som namnet antyder är det ofta mångfärgat med kontrasterande koncentriska band, som olika visas i nyanser av vitt, grått, brunt, svart, blått eller till och med rött. Den har en tunn, sammetslen fruktkropp, vanligtvis 2-7 cm bred, fläktar ut i vågiga rosetter, vilket ger upphov till sitt populära namn, Turkey Tails.

Användningar: Anti-cancerverkan: PSK har visat sig vara effektivt mot flera cancerformer, inklusive livmoderhalscancer, i kombination med andra terapeutiska medel; verkar förbättra effekten av strålterapi; PSP minskade signifikant biverkningarna av konventionella medicinska protokoll som används vid behandling av cancer i matstrupen, magen och lungorna, såväl som signifikant ökad remission i matstrupencancer.

Kardiovaskulär hälsa: Sänkt kolesterol i djurstudier.

Immunförbättring: PSK ökar interferonproduktionen, såväl som att rensa superoxid- och hydroxylfria radikaler, har visat antiviral aktivitet, möjligen till och med hämma HIV-infektion.

natural ingredients info.  ninfo research


GANODERMA LUCIDUM (REISHI)

Ganoderma lucidum ("shining skin") is a visually striking polypore with a hard woody texture and a shiny, varnished appearance. It primarily grows on oaks, plum trees and other hardwoods, and has a 2-20 cm semi-circular or kidney-shaped cap, variously colored white, yellow, blue, red, purple or black. Ganoderma species are found worldwide, though the Chinese and Japanese species have been studied the most extensively for their therapeutic value. It is somewhat rare in the wild, and so in recent years has been commercially cultivated, making it more widely available. In the West it is usually known by its Japanese name, reishi.

Uses: Athletic performance: Enhances oxygenation of the blood, reducing and preventing altitude sickness in high altitude mountain climbers.
Cardiovascular health: Lowers cholesterol levels, reduced blood and plasma viscosity in a controlled study of patients with high blood pressure and high cholesterol.
Immune enhancement: Potent action against sarcoma, stimulates macrophages and increases levels of tumor-necrosis factor (TNF-α) and interleukins.
Immunopotentiation: Anti-HIV in in vitro and in vivo animal studies; protects against ionizing radiation.
Liver health: Reduced liver enzyme levels (SGOT and SGPT) in hepatitis B patients.
Respiratory health: 60-90 % of 3,000 patients with chronic bronchitis showed clinical improvement, especially older patients with bronchial asthma. Regenerates bronchial epithelium (bronchial tract lining).


GANODERMA LUCIDUM (REISHI)
GANODERMA LUCIDUM (REISHI)
natural ingredients info. ninfo research


POLYPORUS UMBELLATUS (ZHU LING)

Polyporus umbellatus ("umbrella-like polypore"), also known as Grifola umbellata, is a white-to-gray mushroom that grows in dense rosettes from a single stem. It is found in deciduous woodlands in China, Europe and Eastern and Central North America, growing from dead tree stumps or the roots of birches, maples, beeches and willows.

Uses: Anti-cancer actions: Used in the treatment of lung and other cancers; has demonstrated pronounced anti-tumor activity in in vitro and in vivo animal studies; helps reduce the side-effects of chemotherapy.
Immune enhancement: stimulates and enhances the performance of the immune system and accelerates production of IgM and strengthens the power of monocytes.
Liver health: can help alleviate symptoms of chronic hepatitis; was used as part of an herbal formula that cured 17 of 39 patients with cirrhosis of the liver, and brought about significant improvement in 19 others.
POLYPORUS UMBELLATUS (ZHU LING)
POLYPORUS UMBELLATUS (ZHU LING)

HERICIUM ERINACEUS (LION'S MANE)

Hericium erinaceus ("spiny hedgehog") is a snow-white, globe-shaped fungus composed of downward cascading, icicle-shaped spines. Its striking appearance gives rise to its various common names, Lion's Mane, Monkey's Head and Hedgehog Fungus. It grows up to 40 cm in diameter on dead or dying broadleaf trees - such as oak, walnut, maple and sycamore - and is found in China and Japan, as well as parts of Europe and North America. It is considered a gourmet mushroom, long popular with forest folk, with a flavor variously described as reminiscent of lobster or eggplant.
Uses: Anti-cancer effects: Helps in the treatment of esophageal and gastric cancers, may extend the life-span of cancer patients.
Digestive enhancement: Promotes proper digestion; effective against gastric and duodenal ulcers and gastritis.
Immune enhancement: Protects the gastrointestinal tract against environmental toxins, inflammation and tumor formation, an extract was used as part of a protocol that helped increase T and B lymphocytes in mice.


GANODERMA LUCIDUM (REISHI)
GANODERMA LUCIDUM (REISHI)

Se

Ganoderma lucidum ("skinande hud") är en visuellt slående polypore med en hård träig konsistens och ett glänsande, lackerat utseende. Den växer främst på ekar, plommonträd och andra lövträd och har en 2-20 cm halvcirkelformad eller njurformad mössa, olika färgad vit, gul, blå, röd, lila eller svart. Ganoderma-arter finns över hela världen, även om de kinesiska och japanska arterna har studerats mest för deras terapeutiska värde. Det är något sällsynt i naturen och har under de senaste åren odlats kommersiellt, vilket gör det mer allmänt tillgängligt. I väst är det vanligtvis känt under sitt japanska namn, reishi.

Användning: Atletisk prestanda: Förbättrar syresättning av blodet, minskar och förhindrar höjdsjuka i bergsklättrare i hög höjd.

Kardiovaskulär hälsa: Sänker kolesterolnivåerna, minskar blod- och plasmaviskositeten i en kontrollerad studie av patienter med högt blodtryck och högt kolesterol.

Immunförstärkning: Kraftig verkan mot sarkom, stimulerar makrofager och ökar nivåerna av tumörnekrosfaktor (TNF-α) och interleukiner.

Immunpotential: Anti-HIV i djurstudier in vitro och in vivo; skyddar mot joniserande strålning.

Leverhälsa: Reducerade leverenzymnivåer (SGOT och SGPT) hos patienter med hepatit B.

Andningshälsa: 60-90% av 3000 patienter med kronisk bronkit visade klinisk förbättring, särskilt äldre patienter med bronkialastma. Regenererar bronkialepitel (foder i bronkialkanalen).


POLYPORUS UMBELLATUS (ZHU LING)
POLYPORUS UMBELLATUS (ZHU LING)

SE

Polyporus umbellatus ("paraplyliknande polypore"), även känd som Grifola umbellata, är en vit-till-grå svamp som växer i täta rosetter från en enda stam. Det finns i lövskogar i Kina, Europa och östra och centrala Nordamerika, växer från döda trädstubbar eller rötterna av björkar, lönnar, bokar och pilar.

Användningar: Anti-canceråtgärder: Används vid behandling av lungcancer och andra cancerformer; har visat uttalad antitumöraktivitet i djurstudier in vitro och in vivo; hjälper till att minska biverkningarna av kemoterapi.

Immunförbättring: stimulerar och förbättrar immunsystemets prestanda och påskyndar produktion av IgM och stärker monocyternas kraft.

Leverhälsa: kan hjälpa till att lindra symtom på kronisk hepatit; användes som en del av en örtformel som botade 17 av 39 patienter med levercirros och medförde betydande förbättringar hos 19 andra.

LION’S MANE
LION’S MANE

SE

Hericium erinaceus ("taggig igelkott") är en snövit, klotformad svamp som består av nedåtriktade, istappformade ryggar. Dess slående utseende ger upphov till dess olika vanliga namn, Lion's Mane, Monkey's Head och Hedgehog Fungus. Den växer upp till 40 cm i diameter på döda eller döende lövträd - som ek, valnöt, lönn och sycamore - och finns i Kina och Japan, liksom delar av Europa och Nordamerika. Det anses vara en gourmetsvamp, länge populär bland skogsfolk, med en smak som olika beskrivs som påminner om hummer eller aubergine.

Användningar: Effekter mot cancer: Hjälper vid behandling av matstrupscancer och magcancer, kan förlänga livslängden för cancerpatienter.

Matsmältningsförbättring: Främjar korrekt matsmältning; effektivt mot magsår och duodenalsår och gastrit.

Immunförstärkning: Skyddar mag-tarmkanalen mot miljögifter, inflammation och tumörbildning, ett extrakt användes som en del av ett protokoll som hjälpte till att öka T- och B-lymfocyter hos möss.

medicinal mushrooms

Agaricus blazei 


Naturlige habitater


Et miljø der en bestemt plante- eller dyreart kan leve

Saccharomyces er en gjær som ofte isoleres fra mennesker, pattedyr, fugler, vin, øl, frukt, trær, planter, oliven og jord. Saccharomyces cerevisiae, også kjent som baker- eller bryggergjær, brukes i næringsmiddelindustrien til produksjon av forskjellige matvarer, viner og øl.

Zygosaccharomyces kombuchaensis: 

fysiologien til en ny art relatert til ødeleggelsen Zygosaccharomyces lentus og Zygosaccharomyces bailii

Zygosaccharomyces kombuchaensis ble nylig oppdaget i 'te-soppen' som ble brukt til å lage gjæret te. Z. kombuchaensis ble vist ved ribosomal DNA-sekvensering å være en ny art, og en nær slektning av Zygosaccharomyces lentus, som den ikke kunne skilles fra ved konvensjonelle fysiologiske tester. Z. lentus ble opprinnelig etablert som en ny takson ved vekst ved 4 ° C, følsomhet for varme og oksidativt stress og mangel på vekst i aerob rystet kultur ved temperaturer over 25 ° C. Senere analyse av Z. kombuchaensis avslører at denne arten deler disse uvanlige egenskapene, og bekrefter dens nære slektsforskning til Z. lentus. Detaljerte fysiologiske data fra en rekke Z. kombuchaensis og Z. lentus stammer viser tydelig at disse to artene faktisk kan skilles fra hverandre på grunn av deres forskjellige motstand / følsomhet overfor matkonserveringsmidlene benzoesyre og sorbinsyre. Skjemgjærene Zygosaccharomyces bailii og Z. lentus er resistente mot både eddiksyre og sorbinsyre, mens Z. kombuchaensis er motstandsdyktig mot eddiksyre, men følsom overfor sorbinsyre. Dette vil indikere at Z. kombuchaensis-stammer mangler mekanismen for motstand mot sorbinsyre, men har motstandsdyktighet mot eddiksyre. Denne observasjonen vil derfor antyde at disse to motstandsmekanismene er forskjellige, og at eddik- og sorbinsyrer med stor sannsynlighet hemmer gjærvekst ved forskjellige virkningsmåter. Z. kombuchaensis-stammer var også følsomme for benzoesyre, noe som igjen antydet at inhibering er forskjellig fra eddiksyre.

I vestlige kulturer tilberedes te oftest som en varmtvannsinfusjon av svarte teblader. Produksjon av svart te innebærer en prosess beskrevet som 'gjæring' etter plukking av teblad. Denne såkalte 'gjæringen' involverer ikke mikrober, men virkning av enzymer avledet fra teplantevevet. Imidlertid eksisterer det mange lokalt produserte drikkevarer der te virkelig fermenteres ved mikrobiell virkning og danner etanol. De involverte mikrober er hovedsakelig syretolerante bakterier og gjær.

Gjærgenom: All genetisk informasjon som finnes i gjær (Saccharomyces cerevisiae).

Genomene til bestemte ikke-menneskelige organismer som gjær har blitt studert av en rekke årsaker, inkludert behovet for å forbedre sekvenserings- og analyseteknikker. Disse ikke-menneskelige genomene gir også kraftige datasett som man kan sammenligne det menneskelige genomet med.

For eksempel har et genet som er kjent for å styre aldringsgraden i gjærceller blitt funnet å være aktivt hos mus, noe som gir en ny innsikt i hvorfor mus og mennesker eldes og muligens måter å forbedre levetiden på.

Saccharomyces cerevisiae (gjær) genomet inneholder 12,1 millioner basepar og anslås å ha 6,034 gener.