Psykos

En psykos är ett tillstånd som påverkar verklighetsuppfattningen. Vanliga symtom är att höra röster och ha vanföreställningar, till exempel i form av storhetsidéer eller en rädsla för att någon förföljer en. Genom att få behandling i ett tidigt skede kan risken för nya psykoser minskas. 


Orsaker till psykos

 • Psykossjukdomar. Sjukdomar som påverkar verklighetsuppfattningen, till exempel schizofreni eller schizoaffektivt syndrom.
 • Förlossningspsykos. En ovanlig men allvarlig psykos som uppkommer i samband med förlossning.
 • Reaktiv psykos. En psykos som uppstår på grund av en skrämmande eller svår händelse, till exempel våld eller övergrepp. Den kommer i regel snabbt, och går över inom några veckor.
 • Psykos på grund av hjärnskada. Om hjärnan blir skadad kan det ge psykotiska symtom. Skadan kan uppstå av våld mot huvudet, men även av andra orsaker som inflammation, tumörer eller hormonella sjukdomar. Tidig demens eller svår näringsbrist är andra tillstånd som kan utlösa en psykos.
 • Droger. Det finns flera olika droger som kan utlösa en psykos, till exempel cannabis, LSD, ecstacy, amfetamin och PCP.

Symtom på psykos

Symtomen vid en psykos kan pågå under veckor eller år. De kan uppträda plötsligt eller komma gradvis under en längre tid. Då psykosen pågår är du ofta helt upptagen av allt det som pågår inom dig - tankar, känslor och upplevelser som rör det du uppfattar som verkligheten, men som kan vara obegripligt för omgivningen. Exempel på symtom vid en psykos är:

 • Hallucinationer. Att höra, se, lukta eller känna saker som inte är verkliga. Den vanligaste formen av hallucinationer är att höra röster. Rösterna kan ibland vara betryggande men upplevs oftare som negativa eller skrämmande. De kan till exempel ge order och uppmana till handlingar.
 • Vanföreställningar. Innebär att vara övertygad om något som inte är sant. Det kan handla om att du får meddelanden från radion eller från personer du möter, att du är övervakad, hotad eller förföljd. Det kan också handla om att du är utvald, berömd eller har övernaturliga krafter.
 • Tankestörningar. Dessa störningar gör det svårt att tänka sammanhängande, hålla i en tankegång och tänka tanken färdig. Det kan upplevas som att nya tankar avbryter och stör. Ett annat symtom är att du upplever att andra kan läsa dina tankar, eller att du kan sända ut dina tankar till andra.
 • Ångest. Det du upplever under en psykos kan vara både skrämmande och ångestfyllt.
 • Sömnstörningar. Det är vanligt att sömnen blir oregelbunden, störd eller ibland helt uteblir under den mest akuta fasen av en psykos.
 • Självmordstankar eller självmordsförsök. I samband med en psykos finns en ökad risk för självmord. Därför är det viktigt att få vård.

Psykose

En psykose er en tilstand som påvirker virkelighetsoppfatningen. Vanlige symptomer er å høre stemmer og ha vrangforestillinger, for eksempel i form av grandiositet eller frykt for at noen forfølger deg. Ved å få behandling på et tidlig stadium kan risikoen for nye psykoser reduseres.

Årsaker til psykose

Psykotiske sykdommer. Sykdommer som påvirker virkelighetsoppfatningen, for eksempel schizofreni eller schizoaffektivt syndrom.

Fødsel psykose. En uvanlig, men alvorlig psykose som oppstår i forbindelse med fødsel.

Reaktiv psykose. En psykose som oppstår på grunn av en skremmende eller vanskelig hendelse, som for eksempel vold eller overgrep. Det kommer vanligvis raskt, og går over i løpet av noen uker.

Psykose på grunn av hjerneskade. Hvis hjernen er skadet, kan det gi psykotiske symptomer. Skadene kan oppstå fra vold mot hodet, men også av andre årsaker som betennelser, svulster eller hormonsykdommer. Tidlig demens eller alvorlig ernæringsmangel er andre tilstander som kan utløse en psykose.

Narkotika. Det finnes flere ulike rusmidler som kan utløse en psykose, for eksempel cannabis, LSD, ecstasy, amfetamin og PCP.

Symptomer på psykose

Symptomene på en psykose kan vare i uker eller år. De kan dukke opp plutselig eller komme gradvis over lang tid. Når psykosen pågår blir du ofte helt oppslukt av alt som foregår inni deg - tanker, følelser og opplevelser som relaterer seg til det du oppfatter som virkelighet, men som kan være uforståelig for de rundt deg. Eksempler på symptomer på psykose er:

Hallusinasjoner. Å høre, se, lukte eller føle ting som ikke er ekte. Den vanligste formen for hallusinasjon er å høre stemmer. Stemmene kan noen ganger være betryggende, men oppleves oftere som negative eller skremmende. De kan for eksempel gi ordre og oppfordre til handlinger.

Vrangforestillinger. Betyr å bli overbevist om noe som ikke er sant. Det kan være at du får meldinger fra radioen eller fra folk du møter, at du blir overvåket, truet eller forfulgt. Det kan også være at du er utvalgt, berømt eller har overnaturlige krefter.

Tankeforstyrrelser. Disse lidelsene gjør det vanskelig å tenke sammenhengende, opprettholde en tankerekke og fullføre tanken. Det kan oppleves som nye tanker som forstyrrer og forstyrrer. Et annet symptom er at du føler at andre kan lese tankene dine, eller at du kan kringkaste tankene dine til andre.

Angst. Det du opplever under en psykose kan være både skremmende og angstfylt.

Søvnforstyrrelser. Det er vanlig at søvnen blir uregelmessig, forstyrret eller noen ganger helt fraværende i den mest akutte fasen av en psykose.

Selvmordstanker eller selvmordsforsøk. I forbindelse med psykose er det økt risiko for selvmord. Derfor er det viktig å få omsorg.