ADHD

SE

Adhd kan göra att du har svårt att koncentrera dig och få saker gjorda, svårt att hålla ordning och att du ofta gör saker utan att först tänka efter. Detta kan vara mer tydligt i vissa situationer och miljöer än i andra. Det finns hjälp att få som kan förbättra din vardag. 

Adhd kan göra att du har svårt att koncentrera dig och få saker gjorda, svårt att hålla ordning och att du ofta gör saker utan att först tänka efter. Detta kan vara mer tydligt i vissa situationer och miljöer än i andra. Det finns hjälp att få som kan förbättra din vardag.

Vad är ADHD?

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det betyder att hjärnan och nervsystemet fungerar lite annorlunda än för andra, men detta har inget att göra med intelligensen. Adhd påverkar din förmåga att kontrollera ditt beteende och koncentrera dig, och kan också påverka hur aktiv och intensiv du är som person.

De svårigheter som tillståndet innebär har gjort att adhd kallas för en funktionsnedsättning, men adhd kan också ge dig styrkor som andra inte har. Ett bättre ord kan därför vara en funktionsvariation.

Adhd är en förkortning från engelskans "attention deficit hyperactivity disorder" som betyder ungefär uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning. Det finns tre olika former av adhd, beroende på vad som är de mest framträdande symtomen:

 • Kombinerad form: Denna form av adhd innebär att du både har svårt att koncentrera dig, hantera impulser och är överaktiv, och är den vanligaste formen av adhd.
 • Huvudsakligen ouppmärksam form: Du har främst problem med att behålla uppmärksamheten, men kan också vara överaktiv och ha svårigheter att hantera impulser. Denna form av adhd kallas ofta för ADD.
 • Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form: Du är framförallt överaktiv och har svårt att hantera impulser, men du kan också ha lite svårt med uppmärksamheten. Denna form är den minst vanliga och förekommer främst hos förskolebarn.

Orsak till ADHD

Adhd beror på att vissa delar av hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt än vad den gör för de som inte har adhd. Exakt hur vet vi inte ännu, men vi vet att de delar av hjärnan som styr kontroll över uppmärksamhet, impulser och reaktioner, samt förmågan att hålla koll på flera saker samtidigt, påverkas av adhd. Vi vet också att så kallade signalsubstanser, som är viktiga för kommunikationen mellan olika nervceller i hjärnan, till viss del är inblandade. Exempel på sådana viktiga signalsubstanser är dopamin, noradrenalin och serotonin.

Ärftliga faktorer har troligtvis betydelse för utvecklingen av adhd i de flesta fall, men även andra faktorer kan spela in. Adhd är ungefär tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.

Symtom på ADHD

Adhd ger symtom som kan variera i olika miljöer och kan yttra sig på flera sätt:

 • Du kan ha svårt att koncentrera dig när det är stökigt runt omkring dig eller om du inte känner dig motiverad av uppgiften.
 • Du kan ha svårt att sitta stilla under en längre tid, till exempel för att lyssna på ett långt föredrag.
 • Du kan ha svårt att komma igång med en uppgift.

Du som har adhd eller add kan känna igen dig i flera av följande beskrivningar:

 • Du har många tankar och idéer på samma gång.
 • Du har svårt att både börja med och avsluta uppgifter.
 • Du har svårt att följa långa instruktioner.
 • Du har svårt att passa tiden.
 • Du har svårt att hålla ordning.
 • Du glömmer ofta bort saker.
 • Du tappar ofta bort saker.
 • Du skjuter ofta upp sådant som du behöver göra tills det är försent.
 • Du har svårt att sova och kanske vänder på dygnet.

Vissa känner också igen sig i någon eller flera av dessa beskrivningar:

 • Du gör saker innan du tänker efter.
 • Du känner ett stort behov av att röra på dig.
 • Du känner en inre oro.
 • Du har svårt att kontrollera ditt humör.
 • Du tycker det känns jobbigt att läsa eller skriva.

Det finns inget enskilt adhd-test, för att få adhd som diagnos krävs att:

 • du haft svårigheter under en längre tid
 • du har problem att klara av vardagen
 • dina svårigheter inte kan förklaras på annat sätt
 • du har svårigheter i minst två olika miljöer (till exempel både hemma och i skolan eller på jobbet).

Att inte riktigt fungera och kunna prestera som andra, kan utan hjälp leda till:

 • låg självkänsla
 • ångest
 • depression
 • missbruk

Sök därför hjälp, och kom ihåg att adhd också kan innebära styrkor som andra inte har:

 • Du kan ha stark uthållighet och drivkraft för sådant som intresserar dig.
 • Du kan ha mer fantasi än andra och vara bra på att hitta kreativa lösningar.

Med tiden hittar du ofta lösningar på sådant som varit svårt för dig på grund av din adhd som barn, och överaktivitet minskar även för vissa med åren. Dina positiva sidor och egenskaper som kan ha samband med din adhd, kommer därför ofta fram mer när du är äldre.


ADHD

NO

ADHD kan gjøre det vanskelig for deg å konsentrere deg og få ting gjort, vanskelig å holde orden og at du ofte gjør ting uten å tenke først. Dette kan være mer tydelig i noen situasjoner og miljøer enn i andre. Det finnes hjelp tilgjengelig som kan forbedre hverdagen din.

ADHD kan gjøre det vanskelig for deg å konsentrere deg og få ting gjort, vanskelig å holde orden og at du ofte gjør ting uten å tenke først. Dette kan være mer tydelig i noen situasjoner og miljøer enn i andre. Det finnes hjelp tilgjengelig som kan forbedre hverdagen din.

Hva er ADHD?

ADHD er en såkalt nevropsykiatrisk funksjonsnedsettelse. Det betyr at hjernen og nervesystemet fungerer litt annerledes enn for andre, men dette har ingenting med intelligens å gjøre. ADHD påvirker din evne til å kontrollere atferd og konsentrasjon, og kan også påvirke hvor aktiv og intens du er som person.

Vanskene forårsaket av tilstanden har ført til at ADHD kalles en funksjonshemming, men ADHD kan også gi deg styrker som andre ikke har. Et bedre ord kan derfor være en funksjonsvariasjon.

Adhd er en forkortelse fra det engelske «attention deficit hyperactivity disorder», som grovt sett betyr oppmerksomhets- og overaktivitetsforstyrrelse. Det er tre forskjellige former for ADHD, avhengig av hvilke som er de mest fremtredende symptomene:

Kombinert form: Denne formen for ADHD gjør at du både har problemer med å konsentrere deg, kontrollere impulser og være hyperaktiv, og er den vanligste formen for ADHD.

Overveiende uoppmerksom form: Du har hovedsakelig problemer med å opprettholde oppmerksomheten, men kan også være overaktiv og ha problemer med å håndtere impulser. Denne formen for ADHD kalles ofte ADD.

Hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv form: Du er hovedsakelig overaktiv og har problemer med å håndtere impulser, men du kan også ha litt problemer med oppmerksomhet. Denne formen er den minst vanlige og forekommer hovedsakelig hos førskolebarn.

Årsak til ADHD

ADHD skyldes at visse deler av hjernen fungerer på en annen måte enn det gjør hos de som ikke har ADHD. Vi vet ikke helt hvordan ennå, men vi vet at de delene av hjernen som styrer oppmerksomhet, impulser og reaksjoner, samt evnen til å holde styr på flere ting samtidig, påvirkes av ADHD. Vi vet også at såkalte signalstoffer, som er viktige for kommunikasjon mellom ulike nerveceller i hjernen, til en viss grad er involvert. Eksempler på slike viktige signalstoffer er dopamin, noradrenalin og serotonin.

Arvelige faktorer spiller trolig inn i utviklingen av ADHD i de fleste tilfeller, men andre faktorer kan også spille inn. ADHD er omtrent tre til fire ganger mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

Symptomer på ADHD

ADHD forårsaker symptomer som kan variere i ulike miljøer og kan manifestere seg på flere måter:

Du kan finne det vanskelig å konsentrere deg når det er kaotisk rundt deg, eller hvis du ikke føler deg motivert av oppgaven du har.

Du kan synes det er vanskelig å sitte stille lenge, for eksempel å høre på et langt foredrag.

Du kan ha problemer med å komme i gang med en oppgave.

Du som har ADHD eller ADD kan kjenne deg igjen i flere av følgende beskrivelser:

Du har mange tanker og ideer på samme tid.

Du har vanskeligheter med både å starte og fullføre oppgaver.

Du har problemer med å følge lange instruksjoner.

Du har vanskelig for å holde styr på tiden.

Du har problemer med å holde orden.

Du glemmer ofte ting.

Du mister ofte ting.

Du utsetter ofte ting du må gjøre til det er for sent.

Du har problemer med å sove og kan snu døgnet rundt.

Noen kjenner seg også igjen i en eller flere av disse beskrivelsene:

Du gjør ting før du tenker.

Du føler et stort behov for å bevege deg.

Du føler en indre angst.

Du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt.

Du synes det er vanskelig å lese eller skrive.

Det er ingen individuell ADHD-test, for å motta ADHD som en diagnose er det nødvendig å:

du har hatt vanskeligheter i lang tid

du har problemer med å mestre hverdagen

vanskene dine kan ikke forklares på noen annen måte

du har vansker i minst to forskjellige miljøer (for eksempel både hjemme og på skolen eller på jobb).

Det å ikke fungere og være i stand til å prestere som andre, uten hjelp, kan føre til:

lav selvtillit

angst

Depresjon

misbruk

Så søk hjelp, og husk at ADHD også kan bety styrker som andre ikke har:

Du kan ha sterk utholdenhet og drive for ting som interesserer deg.

Du har kanskje mer fantasi enn andre og er flink til å finne kreative løsninger.

Over tid finner du ofte løsninger på ting som var vanskelig for deg på grunn av din ADHD som barn, og overaktiviteten avtar til og med for noen med årene. Dine positive sider og egenskaper som kan være relatert til din ADHD, kommer derfor ofte mer frem når du er eldre.