Anorexia

SE

Anorexi, eller anorexia nervosa som det heter inom vården, drabbar oftast personer i tonåren och är vanligare hos tjejer. Sjukdomen kännetecknas av skadlig viktnedgång och att du uppfattar dig som överviktig trots att du väger för lite. Om sjukdomen pågår under längre tid riskerar du att utveckla benskörhet, hjärtsjukdomar och minskad längdtillväxt. Om du misstänker att du eller någon närstående har drabbats av anorexi bör du söka hjälp. Det finns hjälp att få av specialiserade team. 

Orsak till anorexi

Det finns ingen enskild orsak till att en person utvecklar en ätstörning. Både biologiska, psykologiska och kulturella faktorer spelar in. Exempel sådana faktorer är:

 • ångest över att kroppen förändras av puberteten
 • olustkänslor över att kroppsfettet ökar
 • höga krav på dig själv att lyckas och prestera
 • osunda kroppsideal i samhället

Forskningsstudier av tvillingar visar att anorexia nervosa förekommer oftare hos båda tvillingarna ifall de är enäggstvillingar, jämfört med om de är tvåäggstvillingar. Det talar för att ärftlighet har betydelse för risken att utveckla anorexi.

Symtom på anorexi

En person med anorexia nervosa tror att kroppen är större än den i själva verket är, äter väldigt lite och har en stark rädsla för att gå upp i vikt. Andra symtom på anorexi är:

 • ständiga tankar om vikt och mat
 • ångest, skuldkänslor och tvångstankar, ofta kopplat till mat
 • frusenhet
 • yrsel
 • att mensen försvinner
 • minskad ork
 • förstoppning
 • sömnsvårigheter
 • kräkning efter måltid på grund av rädsla för att gå upp i vikt

Frågor och svar om anorexi

Några frågor och svar kring anorexi.

Vad är anorexi?

Anorexi är en ätstörning som gör att du känner dig överviktig trots att du är underviktig, och som får dig att försöka gå ner i vikt trots att kroppen lider av undernäring.

Hur får man anorexi?

Anorexia nervosa börjar ofta med en bantningsperiod. Bantningen är inte själva orsaken till att sjukdomen utvecklas, men kan fungera som en utlösande faktor.

Vad är skillnaden mellan anorexi och bulimi?

Bulimi innebär att du svälter dig själv, men ibland också hetsäter och kanske även kräks efteråt. Ungefär hälften av alla med anorexi får även symtom på bulimi, antingen samtidigt eller i olika sjukdomsperioder.


Anorexia

no

Anorexia, eller anorexia nervosa som det kalles i helsevesenet, rammer vanligvis mennesker i tenårene og er mer vanlig hos jenter. Sykdommen er preget av skadelig vekttap og at du opplever deg selv som overvektig selv om du veier for lite. Vedvarer sykdommen over lengre tid, risikerer du å utvikle beinskjørhet, hjertesykdom og redusert høydevekst. Hvis du mistenker at du eller noen i din nærhet har lidd av anoreksi, bør du søke hjelp. Det er hjelp å få fra spesialiserte team.

Årsak til anoreksi

Det er ingen enkelt grunn til at en person utvikler en spiseforstyrrelse. Både biologiske, psykologiske og kulturelle faktorer spiller inn. Eksempler på slike faktorer er:

angst for at kroppen endrer seg med puberteten

følelser av uro over å øke kroppsfettet

høye krav til deg selv for å lykkes og prestere

usunne kroppsidealer i samfunnet

Forskningsstudier av tvillinger viser at anorexia nervosa forekommer oftere hos begge tvillingene hvis de er eneggede enn hvis de er tveggede. Dette tyder på at arv er viktig for risikoen for å utvikle anoreksi.

Symptomer på anoreksi

En person med anorexia nervosa tror kroppen deres er større enn den faktisk er, spiser veldig lite og har en sterk frykt for å gå opp i vekt. Andre symptomer på anoreksi er:

konstante tanker om vekt og mat

angst, skyldfølelse og tvangstanker, ofte knyttet til mat

frossenhet

svimmelhet

at perioden forsvinner

redusert energi

forstoppelse

søvnvansker

oppkast etter måltider på grunn av frykt for å gå opp i vekt

Spørsmål og svar om anoreksi

Noen spørsmål og svar om anoreksi.

Hva er anoreksi?

Anoreksi er en spiseforstyrrelse som gjør at du føler deg overvektig selv om du er undervektig, og som gjør at du prøver å gå ned i vekt selv om kroppen lider av underernæring.

Hvordan får du anoreksi?

Anorexia nervosa begynner ofte med en slankeperiode. Slanking er ikke årsaken til sykdommen i seg selv, men kan fungere som en utløsende faktor.

Hva er forskjellen mellom anoreksi og bulimi?

Bulimi betyr at du sulter deg selv, men noen ganger også overspiser og kanskje til og med kaster opp etterpå. Omtrent halvparten av alle personer med anoreksi får også symptomer på bulimi, enten samtidig eller i ulike perioder av sykdommen.