Rød Solhatt

Echinacea purpurea). 


Norsk

Solhatt-artene har medisinske egenskaper.

Purpursolhatt er en hårete, flerårig plante som blir omkring 1 m høy. Blomsterstengelen er opprett og forgreinet. Basisbladene er ovale til lansettformede, opptil 15 cm lange og 5-12 cm brede, mens stengelbladene er 4,5-9 cm brede

EGENSKAPER OG VIRKNING

Solhatt-artene er bitre, svakt aromatiske urter som virker immunregulerende / immunstyrkende, betennelseshemmende, blodrensende, antibiotisk, antibakteriell (bakteriehemmende), antiviral (virushemmende), sopphemmende, avgiftende, cellebeskyttende, blodårestyrkende, svulsthemmende, svettedrivende, lymfestimulerende, febersenkende, sårhelende, antiallergisk og ødelegger frie radikaler.

KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER:

Solhatt brukes innvortes ved svekkelse av immunsystemet, noe som kan medføre hyppigere forekommende virus- og bakterieinfeksjoner som forkjølelse, influensa, hoste, bronkitt, tannkjøttbetennelse, halsbetennelse, sår hals, betente mandler, bihulebetennelse, ørebetennelse, brystbetennelse, underlivsbetennelse, leddbetennelse og blodforgiftning. Videre ved soppinfeksjoner, candida, urinsyregikt, urinveisinfeksjoner (som blærekatarr), poliomyelitt, allergi, astma, mononukleose (kyssesyken), genital herpes, kronisk tretthetssyndrom, HIV/AIDS og kreft. På grunn av sin avgiftende og utrensende effekt brukes solhatt innvortes også ved hudsykdommer og galle- og leverlidelser.

Utvortes kan solhatt brukes på ulike typer sår som gror langsomt (betente sår, brannsår, liggesår), herpes simplex (forkjølelsessår), fotsopp, hudlidelser som kronisk eksem, urticaria og psoriasis, kviser, byller, karbunkler (byller med verkdannelse i og under huden med flere delvis sammenvokste byller), skader, forbrenninger, hudskader som skyldes ultrafiolett lys, insektstikk, slangebitt (både innvortes og utvortes bruk) og frostknuter.

Sammendrag av anvendelsesområdene for solhatt:

Solhatt nyter et velfortjent ry som et styrkemiddel for immunforsvaret og regnes som den viktigste av de immunstimulerende urtene. Forskning har kunnet vise at solhatt virker på flere ulike måter, den er bl.a. svakt antibiotisk, stimulerer lymfeårenes motorikk og aktiverer hvite blodlegemer til fagocytose (de "spiser opp" bakterier og virus). Siden solhatt også virker svettedrivende, kan den bidra til å dempe feber, samtidig som den styrker immunforsvaret i kampen mot den bakenforliggende infeksjonen som er årsak til feberen. Videre virker urten smertestillende, allergihemmende og stimulerende på sårheling, den motvirker soppinfeksjoner og allergier, og det er også påvist at solhatt kan hemme svulstvekst. De betennelseshemmende egenskapene til solhatt gjør at urten virker utmerket til behandling av leddbetennelse og urinsyregikt, og ved en hvilken som helst infeksjon i forplantningssystemet, f.eks. underlivsbetennelse.

Videre anses solhatt i vestlig medisin å være en av de mest effektive avgiftende urtene og blir brukt til avgiftning av blodsystemet, lymfesystemet og åndedrettssystemet. Preparater med solhatt blir i våre dager brukt innvortes både som et kurativt og forbyggende middel ved begynnende forkjølelse og influensasymptomer, kroniske luftveisinfeksjoner, betente mandler, Candida-infeksjoner, prostatitt, kronisk leddgikt og flere andre sykdommer og plager. Utvortes anvendes urten til behandling av bl.a. sår, eksem, forbrenninger, byller, psoriasis, kviser og herpes simplex.

Solhatt ved luftveisinfeksjoner

I våre dager bruker de fleste solhatt til å behandle forkjølelse og influensa, eller eventuelt forebyggende for å hindre at man blir syk av disse sykdommene. Solhatt fremmer de hvite blodlegemenes og andre spesialiserte immuncellers evne til å fordøye fremmede partikler og øke immuncellenes evne til å uskadeliggjøre forkjølelses- og influensavirus. Ved siden av å bekjempe inntrengende virus, kan solhatt også hjelpe til å fremskynde helbredelsen hvis det allerede eksisterer en infeksjon. Studier har vist at ved å bruke solhatt ved influensa, forkjølelse, infeksjoner i luftveiene og urinveiene, soppsykdommer og andre typer infeksjoner, har man kunnet halvere både sykdomsvarigheten og symptomintensiteten. En kontrollert klinisk studie i Sverige fra 1997 som omfattet 120 deltagere, viste at daglig behandling med saften fra frisk, blomstrende purpursolhatt ved første tegn til forkjølelsessymptomer, hemmet utviklingen av forkjølelsen, og hvis forkjølelsen var i gang, kunne varigheten halveres. Avverging av slike infeksjoner skjer både ved at kroppens egne immunfunksjoner aktiveres, og ved direkte bekjempelse av virusangrepet.

Svensk

Solhattsarterna har medicinska egenskaper.

Lila solhatt är en hårig, flerårig växt som blir cirka 1 m hög. Blomstammen är upprätt och grenad. De basala bladen är ovala till lansettlika, upp till 15 cm långa och 5-12 cm breda, medan stjälkbladen är 4,5-9 cm breda.

EGENSKAPER OCH EFFEKTER

Solhattsarterna är bittra, lätt aromatiska örter som fungerar som immunregulatorer/immunförstärkare, antiinflammatoriska, blodrenande, antibiotika, antibakteriella (antibakteriella), antivirala (antivirala), svampdödande, avgiftande, cell -skyddande, blodkärlsstärkande, anti-tumör, diaforetisk, lymfatisk-stimulerande, feberreducerande, sårläkande, antiallergisk och förstör fria radikaler.

KAN ANVÄNDAS FÖR FÖLJANDE HÄLSOPROBLEM: 

Solhatt används internt när immunförsvaret är försvagat, vilket kan leda till mer frekventa virus- och bakterieinfektioner som förkylningar, influensa, hosta, bronkit, gingivit, halsfluss, halsont, inflammerade tonsiller, bihåleinflammationer, öroninflammationer, bröstkorg. infektioner, bukinfektioner, artrit och blodförgiftning. Vidare för svampinfektioner, candida, gikt, urinvägsinfektioner (såsom cystit), poliomyelit, allergier, astma, mononukleos (kysssjukdomen), genital herpes, kroniskt trötthetssyndrom, HIV/AIDS och cancer. På grund av sin avgiftande och renande effekt används solhatt även internt för hudsjukdomar och gall- och leversjukdomar.

Utvändigt kan solhatt användas på olika typer av sår som läker långsamt (inflammerade sår, brännsår, liggsår), herpes simplex (munsår), fotsvamp, hudsjukdomar som kroniska eksem, urtikaria och psoriasis, finnar, bölder, karbunklar (bölder med ömhet i och under huden med flera delvis sammansmälta bölder), skador, brännskador, hudskador orsakade av ultraviolett ljus, insektsbett, ormbett (både invärtes och utvärtes bruk) och köldskador.

Sammanfattning av användningsområdena för solhatt:

Solhatt åtnjuter ett välförtjänt rykte som en tonic för immunförsvaret och anses vara den viktigaste av de immunstimulerande örterna. Forskning har kunnat visa att solhatten fungerar på flera olika sätt, det är bl.a. svagt antibiotikum, stimulerar motiliteten i lymfkärlen och aktiverar vita blodkroppar för fagocytos (de "äter" bakterier och virus). Eftersom solhatt också fungerar som ett svettframkallande medel kan den bidra till att minska febern, samtidigt som den stärker immunförsvaret i kampen mot den underliggande infektionen som är orsaken till febern. Vidare har örten en smärtlindrande, antiallergisk och stimulerande effekt på sårläkning, den motverkar svampinfektioner och allergier och det har även visat sig att solhatt kan hämma tumörtillväxt. Solhattens antiinflammatoriska egenskaper gör örten utmärkt för behandling av ledinflammation och gikt, och för eventuell infektion i fortplantningssystemet, t.ex. bukinflammation.

Vidare, inom västerländsk medicin anses solört vara en av de mest effektiva avgiftande örterna och används för att avgifta blodsystemet, lymfsystemet och andningsorganen. Preparat med solhatt används numera internt både som botande och förebyggande medel mot uppkomsten av förkylningar och influensasymptom, kroniska luftvägsinfektioner, inflammerade tonsiller, Candida-infektioner, prostatit, kronisk artrit och flera andra sjukdomar och åkommor. Utvärtes används örten för att behandla t.ex. sår, eksem, brännskador, bölder, psoriasis, finnar och herpes simplex.

Solhatt för luftvägsinfektioner

Nuförtiden använder de flesta en solhatt för att behandla förkylningar och influensa, eller möjligen som en förebyggande åtgärd för att förhindra att de blir sjuka av dessa sjukdomar. Solhatt främjar de vita blodkropparnas och andra specialiserade immuncellers förmåga att smälta främmande partiklar och ökar immuncellernas förmåga att neutralisera förkylnings- och influensavirus. Förutom att bekämpa invaderande virus kan solhatt också hjälpa till att påskynda läkningen om en infektion redan finns. Studier har visat att man genom att använda solhatt vid influensa, förkylning, infektioner i luftvägar och urinvägar, svampsjukdomar och andra typer av infektioner har kunnat halvera både sjukdomstiden och symtomens intensitet. En kontrollerad klinisk studie i Sverige från 1997 som omfattade 120 deltagare visade att daglig behandling med saften av färsk, blommande lila solhatt vid första tecken på förkylningssymtom hämmade utvecklingen av förkylning, och om förkylningen redan var på gång, varaktigheten skulle kunna halveras. Förebyggande av sådana infektioner sker både genom att aktivera kroppens egna immunfunktioner, och genom att direkt bekämpa virusattacken.