Chlorella

Vad är Chlorella?

Ett tillskott som kan sänka högt kolesterol

Chlorella är en ljusgrön alg som används som livsmedel och kosttillskott. Den är rik på antioxidanter som C-vitamin, omega-3-fettsyror och karotenoider som betakaroten och lutein som bekämpar fria radikaler. Genom att förhindra cellskador orsakade av fria radikaler kan chlorella bidra till att minska risken för diabetes, hjärtsjukdomar, kognitiva störningar som Alzheimers och till och med vissa cancerformer.

Chlorella anses också vara en "supermat" med hög halt av protein, järn, kostfibrer, B-vitaminer och komplexa kolhydrater. Dessa näringsämnen kan bidra till att förebygga järnbrist under graviditeten. Chlorella används också för att behandla högt kolesterol, menstruationskramper, fibromyalgi och depression, även om de vetenskapliga bevisen som stöder dessa påståenden saknas.

Den här artikeln beskriver användningsområden och fördelar med chlorella som kosttillskott samt eventuella risker, biverkningar och interaktioner.

Kosttillskott är inte reglerade i USA, vilket innebär att Food and Drug Administration (FDA) inte godkänner dem för säkerhet och effektivitet innan produkterna marknadsförs. Välj om möjligt ett kosttillskott som har testats av en betrodd tredje part, till exempel USP, ConsumerLabs eller NSF.

Men även om kosttillskott är testade av tredje part betyder det inte att de nödvändigtvis är säkra för alla eller effektiva i allmänhet. Det är viktigt att prata med din vårdgivare om alla kosttillskott du planerar att ta och att kontrollera eventuella interaktioner med andra kosttillskott eller mediciner.

Fakta om Chlorella kosttillskott
Aktiv ingrediens(er): Beta-caroten, klorofyll, lykopen, lutein

Alternativa namn: Bulgariska grönalger, Chlorelle, Yaeyama chlorella

Föreslagen dosering: Inga riktlinjer finns tillgängliga; forskningsdoser varierar från 1 till 6 gram dagligen.

Säkerhetsöverväganden: Kan innehålla jod, högt innehåll av K-vitamin (se Interaktioner).

Fakta om Chlorella kosttillskott

Aktiv ingrediens(er): Beta-caroten, klorofyll, lykopen, lutein

Alternativa namn: Bulgariska grönalger, Chlorelle, Yaeyama chlorella

Föreslagen dosering: Inga riktlinjer finns tillgängliga; forskningsdoser varierar från 1 till 6 gram dagligen.

Säkerhetsöverväganden: Kan innehålla jod, högt innehåll av K-vitamin.

Vad används Chlorella till?

Användning av kosttillskott bör vara individuellt anpassad och granskas av en sjukvårdspersonal, t.ex. en registrerad dietist, apotekare eller läkare. Inget tillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga en sjukdom.

Chlorella är en bra källa till många näringsämnen, till exempel protein, järn, fibrer, kolhydrater, antioxidanter med mera. På grund av dess näringsinnehåll hävdar vissa att den kan användas för en rad olika hälsotillstånd. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för att stödja de flesta av dess påståenden.

Nedan följer några möjliga användningsområden för chlorella med forskning.

Sänker högt kolesterol

Högt kolesterol är en riskfaktor för hjärtsjukdomar. Kostförändringar rekommenderas för att minska kolesterolnivåerna när de är höga. Mediciner förskrivs också ofta för att behandla höga kolesterolnivåer. Det finns dock ett stort intresse för alternativa sätt att sänka kolesterolet.

Chlorella har studerats som kolesterolsänkande hjälpmedel.

Enligt en studie från 2014 som publicerades i Nutrition Journal förbättrade en daglig dos av chlorella på 416 milligram (mg) blodfettnivåer hos 62 vuxna med måttligt förhöjda kolesterolvärden. Inte bara totalkolesterol, triglycerider och LDL-kolesterol ("dåligt" kolesterol) minskade, utan även HDL-kolesterol ("bra" kolesterol) ökade (1).

En metaanalys som publicerades 2018 visade att tillskott av chlorella i mängder på 4 gram dagligen i minst åtta veckor signifikant minskade totalkolesterol, LDL-C-kolesterol, blodtryck och blodsocker jämfört med placebo (2).

En nyare studie som publicerades 2021 fann att mindre doser (1 500 milligram per dag) hos personer med diabetes påverkade lipidprofiler och blodsockernivåer positivt (3).

I en annan metaanalys som publicerades 2022 drogs slutsatsen att tillskott av chlorella minskade totalkolesterolet och LDL-kolesterolet men inte förbättrade triglyceriderna eller HDL-kolesterolet. Effekterna sågs vid 1 500 milligram per dag, medan högre doser inte hade någon effekt (4).

Det behövs mer forskning innan man rekommenderar klorellatillskott vid högt kolesterol. Rådgör först med din vårdgivare innan du börjar med något tillskott.

Minskar risken för anemi under graviditeten

Järnbehovet ökar under graviditeten, vilket ibland leder till anemi om den gravida personen får järnbrist. Chlorella råkar vara en utmärkt järnkälla.

I en studie från 2010 i tidskriften Plant Food for Human Nutrition gav forskare i Japan 70 gravida personer antingen en daglig dos på 6 gram (6 000 milligram) av ett klorellatillskott eller placebo. Behandlingen inleddes mellan 12 och 18 graviditetsveckor och pågick fram till förlossningen (5).

Jämfört med placebogruppen hade de personer i studien som fick chlorella betydligt högre hemoglobinnivåer under andra och tredje trimestern. Låga hemoglobinnivåer används för att diagnostisera anemi.

Intressant nog hade de som fick chlorella också en lägre förekomst av ödem (vävnadssvullnad), proteinuri (protein i urinen) och gestationell hypertoni (högt blodtryck).

Chlorella kan vara användbart för att sänka kolesterolnivåerna, men ytterligare forskning behövs för att fastställa effekt och lämplig dos. Chlorella är också en bra järnkälla för dem som riskerar att drabbas av järnbristanemi.

Biverkningar av chlorella

Chlorella anses i allmänhet vara säkert och väl tolererat. Med det sagt kan chlorella orsaka biverkningar, särskilt under de första veckorna av behandlingen. Dessa inkluderar (6):

Kramper i magen

Illamående

Gas

Diarré

Grön avföring

Dessutom har allergiska reaktioner, inklusive astma och anafylaxi, rapporterats (6).

De flesta av dessa biverkningar tenderar att försvinna när din kropp anpassar sig till behandlingen.

Chlorella kan också orsaka ljuskänslighet, vilket ökar risken för solutslag och solbränna6. För att mildra denna effekt bör du använda rikligt med solskyddsmedel och undvika överdriven solexponering.

Försiktighetsåtgärder

Chlorella förväntas inte orsaka negativa effekter hos ett ammande spädbarn. Det kan dock leda till att bröstmjölken blir grön. Om du ammar eller planerar att amma är det bäst att rådgöra med en vårdgivare om användning av chlorella (6).

Chlorellas säkerhet hos barn har inte heller fastställts.

Personer som är allergiska mot mögel kan också vara allergiska mot chlorella. För att vara säker kan du ta en mindre "testdos" klorella och vänta 24 till 48 timmar för att se om några allergisymptom utvecklas. Samma farhågor gäller om du har en jodallergi eftersom chlorella har ett särskilt högt jodinnehåll.NORSK


Hva er Chlorella? Et kosttilskudd som kan senke høyt kolesterol

Chlorella er en lysegrønn alge som brukes som mat og kosttilskudd. Den er rik på antioksidanter som vitamin C, omega-3 fettsyrer og karotenoider som betakaroten og lutein som bekjemper frie radikaler. Ved å forhindre celleskade forårsaket av frie radikaler, kan chlorella bidra til å redusere risikoen for diabetes, hjertesykdom, kognitive lidelser som Alzheimers og til og med noen kreftformer.

Chlorella regnes også som en «supermat» med høyt innhold av protein, jern, kostfiber, B-vitaminer og komplekse karbohydrater. Disse næringsstoffene kan bidra til å forhindre jernmangel under graviditet. Chlorella brukes også til å behandle høyt kolesterol, menstruasjonssmerter, fibromyalgi og depresjon, selv om vitenskapelig bevis for å støtte disse påstandene mangler.

Denne artikkelen beskriver bruken og fordelene med chlorella som kosttilskudd, samt potensielle risikoer, bivirkninger og interaksjoner.

Kosttilskudd er ikke regulert i USA, noe som betyr at Food and Drug Administration (FDA) ikke godkjenner dem for sikkerhet og effektivitet før produktene markedsføres. Hvis mulig, velg et tillegg som er testet av en pålitelig tredjepart, for eksempel USP, ConsumerLabs eller NSF.

Men selv om kosttilskudd er tredjepartstestet, betyr det ikke at de nødvendigvis er trygge for alle eller effektive generelt. Det er viktig å snakke med helsepersonell om eventuelle kosttilskudd du planlegger å ta, og sjekke for interaksjoner med andre kosttilskudd eller medisiner.

Fakta om Chlorella kosttilskudd

Aktiv(e) ingrediens(er): Betakaroten, klorofyll, lykopen, lutein

Alternative navn: Bulgarske grønnalger, Chlorelle, Yaeyama chlorella

Foreslått dosering: Ingen retningslinjer er tilgjengelige; forskningsdoser varierer fra 1 til 6 gram daglig.

Sikkerhetshensyn: Kan inneholde jod, høy i vitamin K (se Interaksjoner).

Hva brukes Chlorella til?

Bruk av kosttilskudd bør være individuelt tilpasset og gjennomgått av helsepersonell, f.eks. en registrert kostholdsekspert, farmasøyt eller lege. Ingen tilskudd er ment å behandle, kurere eller forebygge en sykdom.

Chlorella er en god kilde til mange næringsstoffer, som protein, jern, fiber, karbohydrater, antioksidanter og mer. På grunn av dets næringsinnhold, hevder noen at det kan brukes til en rekke helsemessige forhold. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig bevis til å støtte de fleste av påstandene.

Nedenfor er noen mulige bruksområder for chlorella med forskning.

Senker høyt kolesterol

Høyt kolesterol er en risikofaktor for hjertesykdom. Kostholdsendringer anbefales for å redusere kolesterolnivået når de er høye. Medisiner er også ofte foreskrevet for å behandle høye kolesterolnivåer. Det er imidlertid stor interesse for alternative måter å senke kolesterolet på.

Chlorella har blitt studert som et kolesterolsenkende hjelpemiddel.

I følge en studie fra 2014 publisert i Nutrition Journal, forbedret en daglig dose på 416 milligram (mg) chlorella blodfettnivået hos 62 voksne med moderat forhøyede kolesterolnivåer. Ikke bare totalt kolesterol, triglyserider og LDL-kolesterol («dårlig» kolesterol) gikk ned, men også HDL-kolesterol («gode» kolesterol) økte (1).

En metaanalyse publisert i 2018 viste at chlorellatilskudd i mengder på 4 gram daglig i minst åtte uker reduserte totalt kolesterol, LDL-C-kolesterol, blodtrykk og blodsukker signifikant sammenlignet med placebo (2).

En nyere studie publisert i 2021 fant at mindre doser (1500 milligram per dag) hos personer med diabetes positivt påvirket lipidprofiler og blodsukkernivåer (3).

En annen metaanalyse publisert i 2022 konkluderte med at chlorella-tilskudd reduserte totalkolesterol og LDL-kolesterol, men ikke forbedret triglyserider eller HDL-kolesterol. Effekter ble sett ved 1500 milligram per dag, mens høyere doser ikke hadde effekt (4).

Mer forskning er nødvendig før du anbefaler chlorella-tilskudd for høyt kolesterol. Rådfør deg med helsepersonell først før du starter med et supplement.

Reduserer risikoen for anemi under graviditet

Behovet for jern øker under svangerskapet, noe som noen ganger fører til anemi dersom den gravide får jernmangel. Chlorella er tilfeldigvis en utmerket kilde til jern.

I en studie fra 2010 i tidsskriftet Plant Food for Human Nutrition ga forskere i Japan 70 gravide personer enten en daglig dose på 6 gram (6000 milligram) av et chlorella-tilskudd eller en placebo. Behandlingen ble startet mellom 12 og 18 uker av svangerskapet og fortsatte til fødsel (5).

Sammenlignet med placebogruppen hadde de i studien som fikk chlorella signifikant høyere hemoglobinnivåer i andre og tredje trimester. Lave hemoglobinnivåer brukes til å diagnostisere anemi.

Interessant nok hadde de som fikk chlorella også en lavere forekomst av ødem (vevshevelse), proteinuri (protein i urinen) og svangerskapshypertensjon (høyt blodtrykk).

Chlorella kan være nyttig for å senke kolesterolnivået, men ytterligere forskning er nødvendig for å bestemme effekt og passende dosering. Chlorella er også en god kilde til jern for de som er i fare for jernmangelanemi.

Bivirkninger av chlorella

Chlorella anses generelt som trygt og godt tolerert. Når det er sagt, kan chlorella forårsake bivirkninger, spesielt i løpet av de første ukene av behandlingen. Disse inkluderer (6):

Kramper i magen

Kvalme

Gass

Diaré

Grønn avføring

I tillegg er allergiske reaksjoner, inkludert astma og anafylaksi, rapportert (6).

De fleste av disse bivirkningene har en tendens til å forsvinne når kroppen tilpasser seg behandlingen.

Chlorella kan også forårsake lysfølsomhet, noe som øker risikoen for solstikk og solbrenthet6. For å dempe denne effekten bør du bruke rikelig med solkrem og unngå overdreven soleksponering.

Forholdsregler

Chlorella forventes ikke å forårsake uønskede effekter hos et ammende spedbarn. Det kan imidlertid føre til at morsmelk blir grønn. Hvis du ammer eller planlegger å amme, er det best å konsultere en helsepersonell om bruk av chlorella (6).

Chlorellas sikkerhet hos barn er heller ikke fastslått.

Personer som er allergiske mot mugg kan også være allergiske mot chlorella. For å være sikker kan du ta en liten "testdose" av chlorella og vente 24 til 48 timer for å se om det oppstår allergisymptomer. De samme bekymringene gjelder hvis du har jodallergi fordi chlorella har et spesielt høyt jodinnhold.