Ashwagandha

Ashwagandha is an evergreen shrub that grows in Asia and Africa. It is commonly used for stress. There is little evidence for its use as an "adaptogen."

Ashwagandha contains chemicals that might help calm the brain, reduce swelling, lower blood pressure, and alter the immune system.

Possibly Effective for

  • Insomnia. Taking ashwagandha by mouth seems to improve overall sleep and sleep quality in some people.
  • Stress. Taking ashwagandha by mouth seems to help reduce stress in some people. It might also help reduce stress-related weight gain.

There is interest in using ashwagandha for a number of other purposes, but there isn't enough reliable information to say whether it might be helpful.

Health Benefits of Ashwagandha

Research on ashwagandha continues to evolve as scientists around the world study its efficacy against a variety of ailments.

Here are a few science-backed benefits of ashwagandha.

1. Relieves Stress and Anxiety

Ashwagandha is perhaps best known for its stress-relieving properties. Several studies highlight this advantage, observing ashwagandha's ability to decrease participants' stress and anxiety levels significantly[2][3].

One particular study indicated that ashwagandha can benefit sleep quality as well-researchers confirmed participants slept much better with doses of the herb compared to placebo doses[4].

2. Lowers Blood Sugar and Fat

A couple of small clinical studies found ashwagandha to be helpful in reducing blood glucose levels and triglycerides (the most common type of fat in the blood)[5]. One study likened ashwagandha's blood sugar-lowering effects to those of medications prescribed for type 2 diabetes[6].

3. Increases Muscle and Strength

Researchers continue to study ashwagandha's efficacy in improving strength and muscle size. One study found participants experienced increased speed and strength[7]. Another study observed an increase in muscle power, alongside a lower body fat percentage and reduced cholesterol levels when ashwagandha was consumed[8]. Some participants also experienced better sleep, but this study did not compare ashwagandha consumption against a placebo.

Ashwagandha treatments produced positive results in another study conducted solely with male participants[9]. Compared to the placebo group, men who received ashwagandha saw significant gains in muscle strength (measured using bench press and leg extension exercises) and muscle size in their arms and chests, as well as a significant reduction in body fat percentage and post-workout muscle damage.

4. Improves Sexual Function in Women

At least one clinical study indicates ashwagandha can benefit women experiencing sexual dysfunction[10]. The administration of ashwagandha resulted in significant improvements in arousal, lubrication, orgasm and satisfaction, as self-reported by the participants. It also significantly improved the number of successful sexual encounters and improved metrics of distress around their sex lives and sexuality.

5. Boosts Fertility and Testosterone Levels in Men

Ashwagandha may also provide reproductive benefits for men. Administering ashwagandha to infertile men has shown to improve sperm quality significantly by rebalancing reproductive hormone levels[11]. After one study, 14% of the male patients' partners became pregnant[12].

Separately, in a stress-related ashwagandha study, researchers found the herb increased testosterone levels in male but not female participants[13]. Another study testing ashwagandha's effect on muscle strength in men also measured a significant increase in testosterone[14].

6. Sharpens Focus and Memory

Ashwagandha may help improve cognition, memory and the ability to perform motor responses after instruction. Small studies have found that, compared to a placebo, ashwagandha significantly improved participants' reaction times during cognition and psychomotor tests (which measure the ability to respond to instructions and perform an indicated action)[15].

One study even found that ashwagandha significantly improved participants' attention spans, as well as their immediate and general memory across a variety of tests[16].

7. Supports Heart Health

At least two studies have shown that ashwagandha can increase VO2 max levels, which is the maximum amount of oxygen you take in while physically exerting yourself[17][18]. These levels are used in measuring cardiorespiratory endurance-how well the heart and lungs deliver oxygen to muscles during physical activity. Thus, higher VO2 max levels can indicate a healthy heart that performs well under those circumstances.

With that said, this one study's results may not apply universally since it was conducted with healthy, athletic adults exclusively as opposed to a more diverse group of participants.


Ashwagandha er en eviggrønn busk som vokser i Asia og Afrika. Det brukes ofte mot stress. Det er lite bevis for bruken som et "adaptogen".

Ashwagandha inneholder kjemikalier som kan bidra til å roe hjernen, redusere hevelse, senke blodtrykket og endre immunsystemet.

Siden ashwagandha tradisjonelt brukes som et adaptogen, brukes det til mange forhold knyttet til stress. Adaptogener antas å hjelpe kroppen å motstå fysisk og mentalt stress. Noen av tilstandene den brukes for inkluderer søvnløshet, aldring, angst og mange andre, men det er ingen gode vitenskapelige bevis som støtter de fleste av disse bruksområdene.

Ikke forveksle ashwagandha med Physalis alkekengi. Begge er kjent som vinterkirsebær. Ikke forveksle ashwagandha med amerikansk ginseng, Panax ginseng eller eleuthero.

Muligens effektiv for

Søvnløshet. Å ta ashwagandha gjennom munnen ser ut til å forbedre den generelle søvnen og søvnkvaliteten hos noen mennesker.

Understreke. Å ta ashwagandha gjennom munnen ser ut til å bidra til å redusere stress hos noen mennesker. Det kan også bidra til å redusere stressrelatert vektøkning.

Det er interesse for å bruke ashwagandha til en rekke andre formål, men det er ikke nok pålitelig informasjon til å si om det kan være nyttig.

Helsefordeler med Ashwagandha:

Forskning på ashwagandha fortsetter å utvikle seg ettersom forskere over hele verden studerer dens effekt mot en rekke plager.

Her er noen vitenskapelig støttede fordeler med ashwagandha.

1. Lindrer stress og angst

Ashwagandha er kanskje mest kjent for sine stressavlastende egenskaper. Flere studier fremhever denne fordelen, og observerer ashwagandhas evne til å redusere deltakernes stress- og angstnivåer betydelig [2][3].

En spesiell studie indikerte at ashwagandha også kan være til fordel for søvnkvaliteten - forskere bekreftet at deltakerne sov mye bedre med doser av urten sammenlignet med placebodoser [4].

2. Senker blodsukker og fett

Et par små kliniske studier fant at ashwagandha var nyttig for å redusere blodsukkernivået og triglyserider (den vanligste typen fett i blodet)[5]. En studie sammenlignet ashwagandhas blodsukkersenkende effekter med medisiner foreskrevet for type 2 diabetes[6].

3. Øker muskler og styrke

Forskere fortsetter å studere ashwagandhas effektivitet for å forbedre styrke og muskelstørrelse. En studie fant at deltakerne opplevde økt hastighet og styrke[7]. En annen studie observerte en økning i muskelkraft, sammen med en lavere kroppsfettprosent og reduserte kolesterolnivåer når ashwagandha ble konsumert[8]. Noen deltakere opplevde også bedre søvn, men denne studien sammenlignet ikke ashwagandha-forbruk med placebo.

Ashwagandha-behandlinger ga positive resultater i en annen studie utført utelukkende med mannlige deltakere[9]. Sammenlignet med placebogruppen så menn som fikk ashwagandha betydelige gevinster i muskelstyrke (målt ved bruk av benkpress og benforlengelsesøvelser) og muskelstørrelse i armer og bryst, samt en betydelig reduksjon i kroppsfettprosent og muskel etter trening. skader.

4. Forbedrer seksuell funksjon hos kvinner

Minst én klinisk studie indikerer at ashwagandha kan være til fordel for kvinner som opplever seksuell dysfunksjon[10]. Administrasjonen av ashwagandha resulterte i betydelige forbedringer i opphisselse, smøring, orgasme og tilfredshet, som selvrapportert av deltakerne. Det forbedret også antallet vellykkede seksuelle møter betydelig og forbedret beregninger av nød rundt deres sexliv og seksualitet.

5. Øker fruktbarhet og testosteronnivåer hos menn

Ashwagandha kan også gi reproduktive fordeler for menn. Administrering av ashwagandha til infertile menn har vist seg å forbedre sædkvaliteten betydelig ved å rebalansere reproduktive hormonnivåer[11]. Etter en studie ble 14 % av de mannlige pasientenes partnere gravide [12].

Separat, i en stressrelatert ashwagandha-studie, fant forskere at urten økte testosteronnivået hos mannlige, men ikke kvinnelige deltakere[13]. En annen studie som tester ashwagandhas effekt på muskelstyrke hos menn, målte også en betydelig økning i testosteron [14].

6. Skjerper fokus og minne

Ashwagandha kan bidra til å forbedre kognisjon, hukommelse og evnen til å utføre motoriske reaksjoner etter instruksjon. Små studier har funnet at sammenlignet med placebo, forbedret ashwagandha deltakernes reaksjonstider betydelig under kognisjon og psykomotoriske tester (som måler evnen til å svare på instruksjoner og utføre en indisert handling) [15].

En studie fant til og med at ashwagandha betydelig forbedret deltakernes oppmerksomhetsspenn, så vel som deres umiddelbare og generelle hukommelse gjennom en rekke tester [16].

7. Støtter hjertehelsen

Minst to studier har vist at ashwagandha kan øke VO2 max-nivået, som er den maksimale mengden oksygen du tar inn mens du fysisk anstrenger deg[17][18]. Disse nivåene brukes til å måle kardiorespiratorisk utholdenhet - hvor godt hjertet og lungene leverer oksygen til musklene under fysisk aktivitet. Dermed kan høyere VO2 max-nivåer indikere et sunt hjerte som fungerer bra under disse omstendighetene.

Når det er sagt, kan det hende at denne studiens resultater ikke gjelder universelt siden den ble utført med sunne, atletiske voksne utelukkende i motsetning til en mer mangfoldig gruppe deltakere.

solutions