Dystymi

Dystymi är en typ av lättare depression som varar under en längre tid. Det finns många orsaker som kan ligga bakom. Det kan handla om problem med självkänslan eller att du ofta känna dig otillräcklig, lättirriterad eller trött. Att leva med dystymi kan vara svårt, men det finns hjälp att få. 

Vad är dystymi?

Dystymi är en ihållande nedstämdhet som varar i minst två år och där du känner dig nedstämd minst hälften av dagarna. Namnet dystymi kommer från grekiskan där ordet dys betyder dålig eller svår, och tymi betyder sinne. Ibland kallas dystymi för sjukligt svårmod. Många personer med dystymi har även andra svårigheter, till exempel social fobi, ökad känslighet för stress eller prestationsångest.

Tillståndet är en mildare men mer långvarig form av depression, där du har färre symtom och nedstämdheten inte är lika kraftig som vid en egentlig depression. Eftersom dystymi håller i sig en längre period ger det i många fall ändå en stor påverkan på livet. Här kan du läsa mer om olika typer av depression.

Orsak till dystymi

Orsaken till dystymi är inte helt klarlagd, och det kan sannolikt vara flera faktorer som har betydelse. Svåra livshändelser tidigt i livet verkar kunna vara en bidragande orsak till att senare i livet utveckla dystymi. Många som drabbas har haft en otrygg hemmiljö under uppväxten, eller ett underliggande trauma som inte bearbetats.

Det är vanligt att dystymi utvecklas i tonåren eller som ung vuxen. Om du har ADHD eller är en högkänslig person, har du en högre risk för att utveckla dystymi än andra. Sjukdomen är, liksom andra former av depression, vanligare i familjer där flera familjemedlemmar har eller har haft depression.

Symtom på dystymi

Vid dystymi kan du vara håglös, sorgsen och trött. Det är vanligt med en låg självkänsla och negativa tankemönster, som funnits sedan barndomen. Många med dystymi, som vid andra depressionstillstånd, drar sig undan från socialt umgänge och du kan ha svårt att utföra vardagliga sysslor. Symtomen varar under lång tid, minst två år, även om du kan ha bättre och sämre dagar.

Om du har dystymi stämmer några eller många av följande påståenden in på dig:

 • Du har minskad energi eller är mindre aktiv än vanligt.
 • Du har svårt att sova.
 • Du har ett ökat eller minskat behov av sömn.
 • Du har en ökad eller minskad matlust.
 • Du har minskat självförtroende eller känner dig otillräcklig.
 • Du har skuldkänslor.
 • Du känner hopplöshet.
 • Du har svårt att koncentrera dig.
 • Du har svårt att ta beslut.
 • Du känner dig ofta gråtmild.
 • Du känner minskad glädje eller minskat intresse för sådant som du normalt blir glad av.
 • Du känner att du har svårt att hantera det ansvar du normalt har i vardagen.
 • Du känner dig negativ inför framtiden eller grubblar över sådant som hänt tidigare i ditt liv.

Långvarig stress och oro i samband med dystymi kan också göra att du får problem med magen eller tarmen.

Frågor och svar om dystymi

Vad är dystymi?

Dystymi är en långvarig men mildare form av depression. Dystymi ger symtom som exempelvis att du är mindre aktiv och har mindre energi än vanligt, drar dig undan från sociala aktiviteter och har dåligt självförtroende och en låg självkänsla. Du kan ha svårt att sova, svårt att koncentrera dig och ofta känna hopplöshet och ha lätt till gråt.

Hur behandlas dystymi?

Dystymi kan behandlas med psykoterapi och läkemedel mot depression. Det är också viktigt att försöka hålla en normal dygnsrytm för mat och sömn och att hålla sig fysiskt aktiv.

Hur skiljer man på depression och dystymi?

Den största skillnaden mellan en vanlig depression och dystymi är att symtomen vid dystymi är mildare men varar under en längre tid, minst två år. Besvär som förekommer både vid dystymi och depression är exempelvis nedstämdhet, störningar i sömn och aptit, trötthet, energilöshet och koncentrationssvårigheter. Det kan vara svårt att skilja depression från dystymi, särskilt som många med dystymi även drabbas av depression.


Dystymi

Dystymi er en type mild depresjon som varer over lengre tid. Det er mange grunner som kan ligge bak. Det kan dreie seg om problemer med selvfølelsen eller at du ofte føler deg utilstrekkelig, lett irritert eller sliten. Å leve med dystymi kan være vanskelig, men det finnes hjelp å få.

Hva er dystymi?

Dystymi er vedvarende lavt humør som varer i minst to år og hvor du føler deg lav i minst halvparten av dagene. Navnet dystymi kommer fra gresk hvor ordet dys betyr dårlig eller vanskelig, og tymi betyr sinn. Noen ganger kalles dystymi sykelig vanskelig. Mange mennesker med dystymi har også andre vansker, for eksempel sosial fobi, økt følsomhet for stress eller prestasjonsangst.

Tilstanden er en mildere, men mer langvarig form for depresjon, hvor du har færre symptomer og depresjonen ikke er like sterk som ved ekte depresjon. Fordi dystymi vedvarer over en lengre periode, har den fortsatt stor innvirkning på livet i mange tilfeller. Her kan du lese mer om ulike typer depresjon.

Årsak til dystymi

Årsaken til dystymi er ikke fullt ut forstått, og det er sannsynlig at flere faktorer er viktige. Vanskelige livshendelser tidlig i livet ser ut til å være en medvirkende årsak til å utvikle dystymi senere i livet. Mange som er rammet har hatt et utrygt hjemmemiljø i oppveksten, eller et underliggende traume som ikke er bearbeidet.

Det er vanlig at dystymi utvikler seg i ungdomsårene eller som ung voksen. Hvis du har ADHD eller er en overfølsom person, har du høyere risiko for å utvikle dystymi enn andre. Sykdommen er, som andre former for depresjon, mer vanlig i familier der flere familiemedlemmer har eller har hatt depresjon.

Symptomer på dystymi

Dystymi kan få deg til å føle deg sløv, trist og trøtt. Det er vanlig å ha lav selvtillit og negative tankemønstre, som har eksistert siden barndommen. Mange mennesker med dystymi, som ved andre depressive tilstander, trekker seg tilbake fra sosial interaksjon og du kan oppleve det vanskelig å utføre hverdagslige gjøremål. Symptomene varer lenge, minst to år, selv om du kan ha bedre og dårligere dager.

Hvis du har dystymi, gjelder noen eller mange av følgende utsagn for deg:

Du har redusert energi eller er mindre aktiv enn vanlig.

Du har problemer med å sove.

Du har økt eller redusert behov for søvn.

Du har økt eller redusert appetitt.

Du har nedsatt selvtillit eller føler deg utilstrekkelig.

Du føler deg skyldig.

Du føler deg håpløs.

Du har problemer med å konsentrere deg.

Du har problemer med å ta avgjørelser.

Du føler ofte tårer.

Du føler mindre glede eller mindre interesse for ting som vanligvis gjør deg glad.

Du føler at du har vanskeligheter med å håndtere det ansvaret du vanligvis har i hverdagen.

Du føler deg negativ til fremtiden eller grubler over ting som har skjedd tidligere i livet ditt.

Langvarig stress og angst forbundet med dystymi kan også føre til at du får problemer med magen eller tarmen.

Spørsmål og svar om dystymi

Hva er dystymi?

Dystymi er en langvarig, men mildere form for depresjon. Dystymi gir symptomer som å være mindre aktiv og ha mindre energi enn vanlig, trekke seg tilbake fra sosiale aktiviteter og ha lav selvtillit og lav selvtillit. Du kan ha problemer med å sove, konsentrasjonsvansker og ofte føle deg håpløs og gråtende.

Hvordan behandles dystymi?

Dystymi kan behandles med psykoterapi og antidepressiv medisin. Det er også viktig å prøve å opprettholde en normal døgnrytme for mat og søvn og å holde seg fysisk aktiv.

Hvordan skiller du mellom depresjon og dystymi?

Den største forskjellen mellom normal depresjon og dystymi er at symptomene på dystymi er mildere, men varer over lengre tid, minst to år. Problemer som oppstår ved både dystymi og depresjon er for eksempel lavt humør, forstyrrelser i søvn og appetitt, tretthet, mangel på energi og konsentrasjonsvansker. Det kan være vanskelig å skille depresjon fra dystymi, spesielt da mange med dystymi også lider av depresjon.