EFSA

European Food Safety Authority


Om Efsa

Efsa är en av Europeiska unionens byråer. Den inrättades 2002 för att fungera som opartisk källa till vetenskaplig rådgivning riktad till riskhanterare och informera om risker förknippade med livsmedelskedjan. Vi samarbetar med berörda parter för att främja en samstämmig vetenskaplig rådgivning inom EU. Vi tillhandahåller en vetenskaplig grund för lagar och förordningar i syfte att skydda Europas konsumenter från livsmedelsrelaterade risker - från jord till bord.

Vårt arbete

Vi arbetar huvudsakligen med att samla in, bedöma och sammanställa ett vetenskapligt underlag för att kunna svara på frågor om risker. Vårt arbete resulterar i vetenskaplig rådgivning till riskhanterare, som tagits fram i samverkan mellan oberoende experter och Efsas personal. Allt vi gör genomsyras av våra värden, nämligen kompetens, oberoende, öppenhet, ansvarsskyldighet och samarbete. Öppenheten i våra processer och våra insatser för ökat engagemang innebär att berörda parter kan granska vårt arbete och samverka med oss i en öppen dialog på lika villkor. Vi tillhandahåller oberoende information om risker i livsmedelskedjan för att tillgodose våra målgruppers behov. Tillsammans med våra partner i medlemsstaterna bygger vi upp ett kunskapsekosystem för livsmedelssäkerhet i Europa som säkerställer säkra livsmedel som grunden för en hälsosam kost och hållbara livsmedelssystem.

Våra samarbetspartner

Våra huvudsakliga kunskapspartner är enskilda experter och behöriga organisationer. För att underhålla våra relationer har vi ett intensivt samarbete med medlemsstaternas organisationer för riskbedömning via den rådgivande gruppen, de nationella kontaktpunkterna och våra vetenskapliga nätverk. Vi samarbetar även med andra EU-byråer, internationella organisationer och riskbedömare i tredjeländer för ett utvidgat uppsökande arbete och ökad effekt av våra gemensamma insatser för livsmedelssäkerhet. De som i slutänden får nytta av vårt arbete är EU-medborgarna: vi samverkar med dem och med berörda parter genom en mängd plattformar och forum.