Social fobi

Social fobi innebär att du är rädd för att hamna i situationer där du utsätts för andra människors uppmärksamhet. Det gör att du undviker sociala sammankomster och detta kan ha stor påverkan på din vardag.  

Vad är social fobi?

Social fobi innebär svår ångest inför vardagliga situationer där du möter människor eller upplever dig granskad. Att lida av social ångest är allvarligare än att vara blyg eller ha prestationsångest, och leder till större obehag och en stor påverkan på livet.

Exempel på situationer som kan utlösa ångest vid social fobi är att

 • prata inför en grupp människor
 • äta eller dricka på offentliga platser
 • utföra handlingar medan någon ser eller hör
 • prata med främmande människor
 • prata i telefon
 • vara i närheten av auktoritetspersoner.

Social fobi kallas även för social ångest och socialt ångestsyndrom.

Orsak till social fobi

Både arv och miljö bidrar till utvecklingen av social fobi. Det finns en del faktorer som ökar risken för att utveckla social fobi, även om det är okänt i vilken utsträckning som vissa av faktorerna bidrar:

 • Ålder: Social fobi debuterar oftast i tonåren. Debutåldern är under 20 år i 95 procent av fallen, även om många väntar länge med att söka hjälp.
 • Kön: Kvinnor drabbas oftare än män av social fobi.
 • Andra sjukdomar: Det är vanligt att de som söker hjälp för social fobi även lider av depression och andra ångestsyndrom. Ungefär hälften av alla som lider av social fobi har även generaliserat ångestsyndrom.
 • Personlighet: Att vara blyg och dämpad som barn ger en ökad risk för att utveckla social fobi under tonåren.
 • Hemmiljö: Överbeskyddande och starkt kritiska föräldrar har förknippats med social fobi, men det är oklart huruvida de orsakar tillståndet.
 • Tidiga negativa upplevelser: Att ha utsatts för negativa sociala händelser under barndomen, till exempel att ha blivit utskrattad inför andra, är något som är vanligare hos de som lider av social fobi. Det är därför möjligt att det kan ha betydelse i utvecklingen av social fobi.
 • Fysiska faktorer: Hjärnans aktivitet ändras vid social fobi, men det är oklart vilken betydelse detta har.

Det finns också en förklaring till social fobi som bygger på att vår rädsla för att bli utstötta ur en grupp eller negativt bedömda hänger kvar för att det historiskt har fyllt en funktion. Att det ur ett evolutionärt perspektiv fanns stora fördelar för överlevnaden att vara socialt accepterad och en del av en grupp.

Symtom på social fobi

Symtom på social fobi är ångest och rädsla, som kan orsaka exempelvis

 • hjärtklappning
 • rodnad
 • svettningar
 • muntorrhet
 • klump i magen
 • darrningar
 • yrsel

Den som lider av social fobi är rädd för att andra ska märka av dessa symtom, och isolerar sig därför från situationer som kan utlösa symtom. Detta leder ofta till:

 • ensamhet
 • svårigheter att få utbildning
 • svårigheter att få arbete

Några korta frågor och svar kring social fobi.

Vad är social fobi?

Social fobi är när du är rädd för att hamna i sociala situationer med andra människor, där du utsätts för deras uppmärksamhet.

Hur utvecklas social fobi?

Det är oklart hur social fobi utvecklas, men både arv och miljö spelar in. Vissa faktorer ökar risken för att du ska utveckla social fobi, till exempel är det vanligare hos kvinnor och hos de som lider av andra psykiska sjukdomar som depression och andra ångestsyndrom. Social fobi debuterar oftast i tonåren. Att vara blyg och tillbakadragen som barn, samt att ha överbeskyddande och kritiska föräldrar kan också kopplas till en ökad risk att utveckla social fobi.


Sosial fobi

Sosial fobi betyr at du er redd for å havne i situasjoner hvor du blir utsatt for andres oppmerksomhet. Dette gjør at du unngår sosiale sammenkomster og dette kan ha stor innvirkning på hverdagen din.

Hva er sosial fobi?

Sosial fobi innebærer alvorlig angst før hverdagssituasjoner der du møter mennesker eller føler deg gransket. Å lide av sosial angst er mer alvorlig enn å være sjenert eller ha prestasjonsangst, noe som fører til større ubehag og stor innvirkning på livet.

Eksempler på situasjoner som kan utløse angst ved sosial fobi er det:

- snakke foran en gruppe mennesker

- spise eller drikke på offentlige steder

- utføre handlinger mens noen ser på eller hører

- snakke med fremmede

- snakke i telefonen

- være rundt autoritetsfigurer.

Sosial fobi kalles også sosial angst og sosial angstlidelse.

Årsak til sosial fobi

Både arv og miljø bidrar til utvikling av sosial fobi. Det er noen faktorer som øker risikoen for å utvikle sosial fobi, selv om det er ukjent i hvilken grad noen av faktorene bidrar:

Alder: Sosial fobi debuterer vanligvis i ungdomsårene. Debutalderen er under 20 år i 95 prosent av tilfellene, selv om mange venter lenge med å søke hjelp.

Kjønn: Kvinner lider oftere av sosial fobi enn menn.

Andre sykdommer: Det er vanlig at de som søker hjelp for sosial fobi også lider av depresjon og andre angstlidelser. Omtrent halvparten av alle mennesker som lider av sosial fobi har også generalisert angstlidelse.

Personlighet: Å være sjenert og reservert som barn øker risikoen for å utvikle sosial fobi i ungdomsårene.

Hjemmemiljø: Overbeskyttende og svært kritiske foreldre har vært assosiert med sosial fobi, men det er uklart om de forårsaker tilstanden.

Tidlige negative opplevelser: Å ha vært utsatt for negative sosiale hendelser i barndommen, for eksempel å bli ledd av foran andre, er noe som er mer vanlig hos de som lider av sosial fobi. Det er derfor mulig at det kan være viktig i utviklingen av sosial fobi.

Fysiske faktorer: Hjerneaktivitet endres ved sosial fobi, men det er uklart hvilken betydning dette har.

Det er også en forklaring på sosial fobi basert på at frykten vår for å bli utstøtt fra en gruppe eller negativt dømt består fordi den historisk sett har tjent en funksjon. At det fra et evolusjonært perspektiv var store overlevelsesfordeler ved å være sosialt akseptert og en del av en gruppe.

Symptomer på sosial fobi:

Symptomer på sosial fobi er angst og frykt, som kan forårsake f.eks:

- hjertebank

- rødhet

- svette

- tørr i munnen

- klump i magen

- skjelvinger

- svimmelhet

De som lider av sosial fobi er redde for at andre skal legge merke til disse symptomene, og isolerer seg derfor fra situasjoner som kan utløse symptomer. Dette fører ofte til:

- ensomhet

- vanskeligheter med å få utdanning

- vanskeligheter med å få arbeid

Noen korte spørsmål og svar om sosial fobi.

Hva er sosial fobi?

Sosial fobi er når du er redd for å komme i sosiale situasjoner med andre mennesker, hvor du blir utsatt for deres oppmerksomhet.

Hvordan utvikles sosial fobi?

Det er uklart hvordan sosial fobi utvikler seg, men både arv og miljø spiller en rolle. Enkelte faktorer øker risikoen for at du utvikler sosial fobi, for eksempel er det mer vanlig hos kvinner og hos de som lider av andre psykiske lidelser som depresjon og andre angstlidelser. Sosial fobi debuterer vanligvis i ungdomsårene. Å være sjenert og tilbaketrukket som barn, samt å ha overbeskyttende og kritiske foreldre kan også være knyttet til økt risiko for å utvikle sosial fobi.